Historia

Nasza Spółdzielnia powstała wraz z trzema innymi (podział na trzy samodzielne Spółdzielnie mieszkaniowe), które powstały na bazie wcześniejszych administracji osiedli. Członkowie-założyciele Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” opracowali pierwszy statut i po uzyskaniu wymaganej ówczesnym prawem spółdzielczym Uchwały CZSBM o celowości powstania spółdzielni, w styczniu 1976 roku Spółdzielnia uzyskała wpis do rejestru sądowego. W ramach utworzenia przejęliśmy 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz olbrzymi plac budowlany na osiedlu wówczas Karola Marksa (os. Na Skarpie). W owym czasie inwestycje mieszkaniowe w pełnym zakresie , realizował naszej Spółdzielni powiernik inwestycyjny „Inwestprojekt” Koszalin, a głównym wykonawcą był Kombinat Budowlany Koszalin.

   W roku 1977 do eksploatacji przejęliśmy budynki drugiego osiedla naszej Spółdzielni, a mianowicie budynki przy ulicy Franciszkańskiej na osiedlu „Morskie”. W latach następnych oprócz budynków wielorodzinnych, Spółdzielnia przejmowała do eksploatacji budynki jednorodzinne oraz pawilony handlowo-usługowe. Pierwsze kompleksy garażowe na osiedlu
"Na Skarpie" powstały w roku 1978 a do roku 1993 wybudowano 773 boksy garażowe.

   Budynki przejmowane w ramach eksploatacji w latach siedemdziesiątych miały bardzo ubogo zagospodarowane tereny
w ramach inwestycji ograniczając je zaledwie do chodników i ulic. Place zieleni, place zabaw oraz nasadzenia Spółdzielnia wykonywała z własnych środków remontowych, które były bardzo skromne, co miało duży wpływ na zakres tych prac
i w zasadzie koszty tego zagospodarowania ponosimy do dzisiaj. W okresie realizacji inwestycji nasza Spółdzielnia jak wiele innych nie ustrzegała się od wad technologicznych, wynikających z wielkopłytowego budownictwa, ówczesnych norm budowlanych i projektowych oraz niesprawnych materiałów i nowinek technologicznych typu grzejniki panelowe czy wykładziny podłogowe typu Lentex. Stąd też niezwłocznie po zakończonym etapie inwestycyjnym Spółdzielnia rozpoczęła etap usuwania wad technologicznych. Nakłady tych prac przekroczyły w 100% możliwości funduszu remontowego spółdzielni.
Zawirowania w systemie politycznym naszej Ojczyzny w latach osiemdziesiątych, miały również odbicia w działalności społeczno – gospodarczej naszej Spółdzielni. Zmiany oraz okres burzliwych przemian gospodarczych z początku lat dziewięćdziesiątych również dotknął naszą Spółdzielnię. Ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych w ciągu jednego dnia, spowodowała wzrost kosztów realizowanej inwestycji w dwóch budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Morskie” o ponad 100% . Spowodowało to znaczne rozgoryczenie wśród członków, otrzymujących tam mieszkania. To organa samorządowe były tym ostatnim ogniwem na które wylewano całą gorycz kosztów tej transformacji ekonomicznej podsycanej zresztą przez część mediów.

   W roku 1992 w wyniku podziału Spółdzielni, powstała nowa Spółdzielnia "Przy Torach", która przejęła od naszej osiedle domów jednorodzinnych. W tym samym roku w wyniku likwidacji kombinatu budowlanego przejęliśmy dwa budynki przy ulicy Dąbrowszczaków 1 i 3.

   Spółdzielnia rozwijała się przez kolejne lata i coraz lepiej zaspokajała potrzeby swoich członków przez ponad 35 lat swojego istnienia, wiele z tych przedsięwzięć przyniosło korzyść również miastu i mieszkańcom Koszalina. Trudno wymienić wszystkie działania podejmowane dla podniesienia standardów technicznych budynków i jakości mieszkania, oszczędniejszego eksploatowania czy poprawy estetyki otoczenia. Budowaliśmy nowe domy wielorodzinne i jednorodzinne, pawilony handlowo-usługowe, palce zabaw, chodniki, remontowaliśmy i modernizowaliśmy instalacje.

Z bogatej listy można wymienić tylko niektóre inwestycje:

 •    lata 1990-1995 program modernizacji zasobów mieszkaniowych

 •    wybudowanie systemem gospodarczym przez członków Spółdzielni na wyznaczonych terenach garaży;

 •    modernizacja systemu TV AZART

 •    lata 1991 - 1993 oddanie do użytku centrum mieszkalno - usługowe przy ul. gen. Wł. Sikorskiego

 •    lata 1992 -1993 przekazanie na osiedlach do eksploatacji na rzecz MWiK Koszalin sieci Wod. - Kan.

 •    lata 1992 -1995 kompleksowa modernizacja systemu c.o. we wszystkich budynkach

 •    lata 1993 -1995 modernizacja 5 hydroforni z pojemnościowych na kompaktowe

 •    rok  1998  rozpoczęcie wymiany dźwigów osobowych w wieżowcach

 •    lata 1999 -2003 wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych wszystkich budynków mieszkalnych

 •    lata 1999 -2004 docieplenie ścian szczytowych i osłonowych w 100% zasobów

 •    rok 1999 wykonano 4 dobudowy z 40 lokalami mieszkalnymi

 •    rok 2000 oddanie do użytku budynków przy ulicy St. Dąbka oraz 36 szt. garaży w okolicy ul. Sucharskiego i Dąbka

 •    lata 2003 - 2005 ocieplenie stropodachów we wszystkich budynkach mieszkalnych materiałem TERMEX

 •    lata 2008 - 2011 ocieplenie stropów piwnic wszystkich budynków mieszkalnych w systemie Termogran

 •    rok 2008 oddanie do użytku budynku mieszkalnego o powierzchni 2859,27 metrów kwadratowych z 49 lokalami mieszkalnymi

 •    w 2013 roku Spółdzielnia zakończyła program  wymiany 30 dźwigów osobowych we wszystkich wysokich budynkach

 •    w 2013 roku Spółdzielnia rozpoczęła wdrażać program wymiany piecyków gazowych na centralną ciepłą wodę

 •    w 2014 roku Spółdzielnia rozpoczęła montaż systemu zdalnego odczytu wodomierzy

 •    w 2023 roku Spółdzielnia zakończyła montaż systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz CWU we wzyskich zasobach mieszkalnych.

 •    w 2023 roku Spółdzielnia rozpoczęła przygotowania do realizacji nowej inwestycji przy ul Bosmańskiej.

 

W ostatnich latach Nasza Spółdzielnia otrzymała szereg wyróżnień:

 

                                  

 

 

Spółdzielnia Obecnie

Współdecydujemy o swoich prawach

Spółdzielnia to przede wszystkim jej członkowie i łączące ich poczucie wspólnoty Wszyscy członkowie mają wpływ na to co dzieje się w naszej Spółdzielni dzięki możliwości uczestnictwa osobiście w Walnych Zgromadzeniach Członków lub poprzez swoich przedstawicieli w działalności Rad Osiedlowych . Administracje osiedli oraz Dział Członkowski są najbliżej codziennych spraw mieszkańców – między innymi rozwiązują problemy ładu i porządku, pomagają w rodzinnych kłopotach, współpracują z policją nad zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, pośredniczą w kontaktach z Zarządem w sprawach najtrudniejszych. W naszym imieniu Rada Nadzorcza której członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków, kontroluje i sprawuje nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

Organizujemy mnóstwo imprez

Każdego roku kluby organizują dla członków Spółdzielni dziesiątki imprez w swoich placówkach i poza nimi, wystaw i konkursów. Niektóre inicjatywy „rozrosły się” do rangi imprez miejskich , jak „Muzykorama” – przegląd młodych talentów wokalnych, „Ściana Łaciata” – konkurs plastyczny czy konkurs plastyczny „Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony” – dla młodzieży z miast partnerskich Koszalina. Organizujemy „kolędowanie z gitarą”, popularyzujące grę na tym instrumencie kursy dla dorosłych. Przedstawiciele sekcji, zespoły i soliści biorą udział w dziesiątkach imprez zdobywając często nagrody i wyróżnienia. Nasze kluby osiedlowe organizują zawody sportowe, mecze piłki nożnej, zajęcia plenerowe i festyny a w czasie ferii zimowych i wakacji letnich przedstawiają ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu. Wielką wagę Spółdzielnia przykłada do możliwości zaspokajania aspiracji kulturalnych swoich członków, stwarzania warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań, pasji artystycznych i talentów, uprawiania aktywnego wypoczynku zarówno przez najmłodszych jak i seniorów. Od roku 1986 mamy 2 kluby „Na Skarpie” oraz „Bałtyk”; od samego początku tętniły życiem i aktywnością, posiadają ciekawą ofertę zajęć, organizują wiele imprez kulturalnych, sportowych plenerowych, rekreacyjnych teatralnych plastycznych oraz wycieczki i wystawy. Swoje miejsce znajdą w nim także hodowcy, amatorzy turystyki, modelarstwa, tańca i śpiewania, pasjonaci brydża i szachów a także osoby w każdym wieku zainteresowane poznawaniem nauki oraz technologii informacyjnej.